Algemene Voorwaarden

Sanoma VoordeelSparen

Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen de "Voorwaarden") zijn van toepassing op het spaarprogramma VoordeelSparen van Sanoma ("Sanoma VoordeelSparen"), dat wordt aangeboden door Sanoma Media Netherlands B.V. gevestigd en kantoorhoudende te 2312 JL , Hoofddorp, aan de Capellalaan 65, hierna te noemen: "Sanoma". Deelnemers aan Sanoma VoordeelSparen verklaren akkoord te gaan met de Voorwaarden en de van toepassing zijnde algemene leveringsvoorwaarden van de partners van Sanoma (zie artikel 3) zoals die vermeld staan op www.voordeelsparen.nl.

Inhoud:

 • Artikel 1 Algemeen
 • Artikel 2 Sanoma VoordeelSparen
 • Artikel 3 Producten en betalingen
 • Artikel 4 Levering en bezorging
 • Artikel 5 Vouchers
 • Artikel 6 Deelname
 • Artikel 7 Gebruik persoonsgegevens
 • Artikel 8 Aansprakelijkheid
 • Artikel 9 Gebruiksvoorwaarden
 • Artikel 10 Diversen

Artikel 1 Algemeen

Sanoma VoordeelSparen heeft als doel om loyale klanten leuke acties en/of kortingen aan te bieden op producten.

De Sanoma VoordeelSparen periode loopt vanaf 23 september 2013 tot 1 oktober 2017. Sanoma kan Sanoma VoordeelSparen, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 9 van deze Voorwaarden, op ieder moment eenzijdig beëindigen, welke beëindiging Sanoma op haar website (www.voordeelsparen.nl) bekend zal maken. Daarnaast streeft Sanoma er naar om zoveel mogelijk deelnemers aan Sanoma VoordeelSparen ("Deelnemers") middels een e-mail, tenminste drie weken voor de beëindiging van Sanoma VoordeelSparen, op de hoogte te stellen van de op handen zijnde beëindiging.

Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot Sanoma VoordeelSparen kunnen via www.voordeelsparen.nl worden gericht aan de klantenservice van Magneds B.V., door hiervoor het contactformulier op de website in te vullen, onder vermelding van NAW gegevens. Tevens kan telefonisch contact met de klantenservice van Magneds B.V. worden opgenomen via telefoonnummer: 088-5500178.

Artikel 2 Sanoma VoordeelSparen

Met ingang van 1 oktober 2017 stoppen wij met het spaarprogramma VoordeelSparen.nl
Tot 1 augustus spaar je nog automatisch en ontvang je met ieder uitgegeven exemplaar VoordeelPunten. Na 1 augustus is het niet meer mogelijk om je abonnement te koppelen om zo VoordeelPunten te sparen. Daarnaast is het ook niet meer mogelijk om je aan te melden voor het programma.
Zaterdag 30 september 2017 is de laatste dag dat je jouw gespaarde punten kunt inleveren tegen leuke kortingen op producten. Vanaf 1 oktober 2017 bestaat de website van VoordeelSparen.nl niet meer en is het niet meer mogelijk om jouw punten in te leveren tegen kortingen.

Indien een Deelnemer een abonnement heeft met een leveringsadres in Nederland op een of meerdere van de Sanoma tijdschriften Ariadne at Home, AutoWeek, Donald Duck, Donald Duck Extra, Donald Duck Junior, Eigen Huis & Interieur, Fashionchick Girls, Flair, Katrien, Kek Mama, Libelle, Margriet, Story, Tina, VIVA, vtwonen, Zo Zit Dat, kan Deelnemer het abonnement aan het Sanoma VoordeelSparen account koppelen en zo automatisch sparen. Let op: in verband met het stoppen van het programma vervalt het inschrijven en automatisch sparen per 1 augustus 2017. Gedurende de abonnementsperiode worden er in dat geval per editie van het tijdschrift automatisch VoordeelPunten bijgeschreven op het account van Deelnemer. Voor AutoWeek, Donald Duck, Donald Duck Extra, Donald Duck Junior, Fashionchick Girls, Flair, Katrien, Libelle, Margriet, Story, Tina, VIVA en Zo Zit Dat zijn dit 8 VoordeelPunten per editie, voor Ariadne at Home, Eigen Huis & Interieur, Kek Mama en vtwonen zijn dit 15 VoordeelPunten per editie

Sanoma kan naar eigen inzicht marketing acties doen waarbij extra VoordeelPunten kunnen worden gespaard. Met leesportefeuille exemplaren van voornoemde uitgaven is het niet mogelijk om VoordeelPunten te sparen. De Deelnemer kan, voor maximaal het bedrag van de door de Deelnemer op zijn/haar persoonlijke Sanoma VoordeelSparen account gespaarde VoordeelPunten korting krijgen op producten, abonnementen of activiteiten, aangeboden door bedrijven die zich bij Sanoma hebben aangesloten in verband met de Sanoma VoordeelSparen (hierna "Partners"). Een Deelnemer kan een door een Partner aangeboden product, activiteit, abonnement of arrangement (hierna "het Product") bij een Partner bestellen via de website www.voordeelsparen.nl. Sanoma is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de prijs, capaciteit en beschikbaarheid van de verschillende Producten. Sanoma behoudt zich het recht voor om gespaarde VoordeelPunten die door Deelnemer 3 jaar na activatie en/of bijschrijving op het account van Deelnemer niet worden gebruikt, te laten vervallen. Het tegoed op het Account van een Deelnemer is niet inwisselbaar voor geld of enig andere contante waarde. Sanoma vergoedt aan de Deelnemer onder geen beding rente over dit tegoed en/of het saldo.

Het bedrag aan korting op het betreffende Product wordt in geval van een bestelling direct van het tegoed op het persoonlijke Sanoma VoordeelSparen account van de Deelnemer afgetrokken. Het saldo van de Deelnemer op zijn of haar persoonlijke account moet hiervoor wel hoog genoeg zijn, want dit kan nooit negatief worden. De Deelnemer ontvangt per e-mail een bevestiging van de Partner van de bestelling en binnen een bepaalde periode (afhankelijk van de levertijd die de Partner hanteert, zie hier voor ook artikel 4) zal het Product bij de Deelnemer thuis bezorgd worden. In sommige gevallen ontvangt een Deelnemer een voucher, die een bepaalde waarde aan korting vertegenwoordigt ("Voucher") van Sanoma, die bij de Partner kan worden ingeleverd tegen verkrijging van het Product in geval van bijbetaling van het resterende bedrag. De Voucher is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en heeft een unieke (bar)code.

Artikel 3 Producten en betaling

Een Deelnemer kan het door hem of haar gewenste Product via de website [www.voordeelsparen.nl] bij de Partner bestellen. Sanoma heeft geen enkele bemoeienis met deze bestelling dan wel de afhandeling ervan. De algemene leveringsvoorwaarden van de Partner zijn op de bestelling van dit Product en de afhandeling (waaronder levering/bezorging) daarvan van toepassing. Sanoma aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, die voortvloeit uit, of op enige wijze verband houdt met de door Deelnemers bestelde en door de Partners aan de Deelnemers geleverde Producten en verstrekt geen enkele garantie ten aanzien van de bij de Partners bestelde Producten.

Een Deelnemer betaalt het door hem of haar bestelde Product door automatische verrekening van het tegoed op zijn of haar persoonlijke Sanoma VoordeelSparen account en bijbetaling in euro's aan de betreffende Partner. Bijbetaling aan de Partner geschiedt, afhankelijk van het bestelde Product, door betaling via iDEAL dan wel door contante betaling bij inwisseling van de Voucher.

Artikel 4 Levering en bezorging

De door Sanoma opgegeven levertijden van de Partners zijn slechts indicatief. Hieraan kunnen door de Deelnemers geen rechten worden ontleend. De leveringsvoorwaarden van de Partners zijn op de levering van Producten van toepassing.

Postbusadressen zijn uitgesloten van levering van Producten.

Bestelling en levering van Producten vindt uitsluitend in Nederland plaats.

In het geval de Deelnemer, een medebewoner/aanwezige of omwonende een verzonden Product niet in ontvangst kan nemen bij bezorging kan de Deelnemer het Product op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor). Sanoma is niet aansprakelijk indien het Product niet wordt afgehaald door de Deelnemer of door een onbevoegde persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door de post- of verzendbedrijven is achtergelaten, dan wel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.

Artikel 5 Vouchers

Vouchers worden gebruikt door een aantal Partners en is een digitale kortingsbon die per e-mail door Sanoma aan een Deelnemer wordt toegestuurd.

Vouchers worden eenmalig naar het e-mail adres van de Deelnemer gebruikersaccount gestuurd. Sanoma is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik, in welke vorm dan ook, van Vouchers. Bij verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of andersoortige ontvreemding van Vouchers, vindt nimmer verrekening dan wel uitkering aan de oorspronkelijke Deelnemer van het tegoed en/of saldo plaats.

Indien een Deelnemer misbruik maakt van dan wel fraudeert dan wel een poging doet te frauderen met Vouchers, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van Vouchers door falsificatie, door de barcode te kraken dan wel op een andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, is Sanoma gerechtigd de Deelnemer terstond uit te sluiten van deelname aan de Sanoma VoordeelSparen en het account van Deelnemer te blokkeren. Sanoma is gerechtigd de volledige schade op de Deelnemer te verhalen.

Vouchers zijn onder geen beding inwisselbaar voor contant geld of te besteden bij andere partijen dan de betreffende Partner die staat aangegeven op de Voucher.

Vouchers zijn geldig en kan in beginsel bij de Partner worden ingeleverd tot uiterlijk het einde van de periode die vermeld staat op de Voucher. Echter, indien een Partner zijn deelname aan deze Sanoma VoordeelSparen voor het einde van de geldigheidsduur van de Voucher beëindigt, dan zullen Vouchers die een korting vertegenwoordigen op een Product van die Partner, met ingang van die datum hun geldigheid verliezen. Sanoma zal zich inzetten om een voortijdige beëindiging van deelname aan Sanoma VoordeelSparen door de Partner duidelijk te communiceren aan de Deelnemer(s). Na beëindiging van de deelname door vervalt iedere aanspraak van de Deelnemer op enige korting op het product van de Partner. Ingezette Voordeelpunten worden in dat geval teruggestort op het account van Deelnemer.

De Deelnemer is uitsluitend gerechtigd Vouchers bij de betreffende Partner te gebruiken ten behoeve van de aanschaf van de Producten als aangegeven op de website www.voordeelsparen.nl.

Artikel 6 Deelname

Deelname aan Sanoma VoordeelSparen staat open voor een ieder die in Nederland woont en is gratis.

Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) dan wel van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger te hebben verkregen voor deelname aan Sanoma VoordeelSparen.

Er bestaat geen enkele verplichting om deel te nemen aan de Sanoma VoordeelSparen. Alle Deelnemers aan de Sanoma VoordeelSparen zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze Voorwaarden.

Per persoon, per e-mailadres, (en dus per Deelnemer) kan maximaal één persoonlijk account worden aangemaakt en gebruikt.

Deelname aan Sanoma VoordeelSparen kan alleen via www.voordeelsparen.nl.

Een Deelnemer kan maximaal 10 unieke codes per dag invoeren om zijn/haar persoonlijke Account op te waarderen.

Artikel 7 Gebruik persoonsgegevens

De Deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

Alle gegevens die Sanoma verkrijgt in het kader van de Sanoma VoordeelSparen zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

Een Deelnemer geeft toestemming tot het gebruik van de door hem/haar verstrekte NAW-gegevens in verband met uitvoering van Sanoma VoordeelSparen. Slechts indien een Deelnemer hiermee uitdrukkelijk vooraf akkoord gaat, zal Sanoma de gegevens van de Deelnemer gebruiken voor de toezending van kortingen of specifieke acties of nieuws die belangrijk of in het voordeel kunnen/kan zijn van de Deelnemer.

Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden wordt de saldo nieuwsbrief 2 wekelijks automatisch verstuurd. Men kan zich te allen tijde uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

De (persoons)gegevens worden verzameld door Magneds ten behoeve van Sanoma.

De Deelnemer geeft Sanoma toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die Sanoma noodzakelijk acht voor de uitvoering van Sanoma VoordeelSparen en de verzending van de Producten en Vouchers. De Deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Sanoma.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Sanoma, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Sanoma VoordeelSparen.

Meer specifiek zijn Sanoma, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk voor:

 • enige aanvullende uitgaven die de Deelnemers eventueel maken in verband met de deelname aan Sanoma VoordeelSparen en/of met de aanvaarding en het gebruik van een Product of dienst.
 • enige schade, direct en/of indirect, zichtbaar of verborgen gebreken, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door een Partner geleverde Producten noch voor eventuele schade bij de verzending Van Vouchers.
 • eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies).
 • enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk-, computerhardware- of software van welke aard dan ook.
 • enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met het wijzigen of beëindigen van Sanoma VoordeelSparen.
 • mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de Sanoma VoordeelSparen.

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Sanoma aan het beheer van haar website(s) en van Sanoma VoordeelSparen, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Sanoma openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Sanoma niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Sanoma in het leven roepen.

Artikel 9 Gebruiksvoorwaarden

Sanoma behoudt zich te allen tijde het recht voor om Sanoma VoordeelSparen, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig te beëindigen, onderbreken of te wijzigen en /of de Voorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding en/of enige andere compensatie gehouden te zijn jegens de Deelnemers.

Sanoma behoudt zich het recht voor om iedere Deelnemer met onmiddellijke ingang te diskwalificeren en/of van verdere deelname uit te sluiten indien (Sanoma vermoedt dat) de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Voorwaarden, onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens verstrekt, of informatie die in strijd is/zijn met de wet verstrekt, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Sanoma of derden.

Artikel 10 Diversen

Op deze voorwaarden en op Sanoma VoordeelSparen is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Terug naar boven